0475/49.03.57

ALGEMENE VOORWAARDEN

A) ALGEMEEN

ARTIKEL 1: De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarop onderhavige bestelbon, leveringsbon of enig ander document van bvba JWR Car Styling betrekking heeft en sluiten alle andere voorwaarden en bedingen uit behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van alle partijen.

ARTIKEL 2: Elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot onderhavige bestelbon, leveringsbon, factuur of enig ander document dient op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van het document bij aangetekend schrijven aan bvba JWR Car Styling gezonden te worden met een nauwkeurig en volledige omschrijving van de grieven.

De datum der bestel- en leveringsbons worden vermoed de datum der ontvangst te zijn.

De facturen worden vermoed ontvangen te zijn op de derde werkdag na datum ervan.

Elke vordering die aan deze geldigheidsvoorwaarden niet voldoet is van rechtswege ongegrond.

ARTIKEL 3: Alle transportrisico’s en transportkosten met betrekking tot onderhavige bestelbon, leveringsbon, factuur of enig ander document vallen zonder enige uitzondering lastens de klant.

ARTIKEL 4: Alle facturen zijn contant betaalbaar te Lebbeke.  Het aanvaarden van cheques of wisselbrieven brengt geen enkele afwijking mee van de huidige voorwaarden en geschiedt steeds onder alle voorbehoud.

ARTIKEL 5: bvba JWR Car Styling behoudt zich uitdrukkelijk elk recht om een geplaatste bestelling te weigeren of deze afhankelijk te maken van een vooraf te storten waarborgsom hetzij voorschot.

De door de vertegenwoordigers van bvba JWR Car Styling genoteerde bestellingen zijn slechts verbindend na schriftelijke orderbevestiging.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.

Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt bvba JWR Car Styling zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  Wanneer bvba JWR Car Styling ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor deze te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist.

Bvba JWR Car Styling behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

ARTIKEL 6: Wanbetaling, inbreuk op de huidige voorwaarden of om het even welke niet nakoming van de aangegane verbintenissen brengt lastens de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding mede van 10% op de factuurwaarde met een minimum van € 75 onverminderd het recht van bvba JWR Car Styling pm de gebeurlijk meer geleden schade in rechte terug te vorderen.  Daarenboven zal op het verschuldigde bedrag een moratoire rente gelijk aan 1,5% per maand aangerekend worden zonder ingebrekestelling te rekenen vanaf de datum der opeisbaarheid van deze som te de algehele betaling ervan.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals ander inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

ARTIKEL 7: Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onderhavige bestelbon, leveringsbon, factuur of enig ander document behoren ratione loci de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde.

B)BIJZONDERE VOORWAARDEN TERZAKE VAN DE HUUR

ARTIKEL 8: De huurder aanvaardt zijn aansprakelijkheid voor het behoud van de zaak alsmede voor alle onderhoud en herstellingen ervan, zonder enige uitzondering, daarin begrepen zowel die tengevolge van de ouderdom, toeval als door overmacht.

ARTIKEL 9: Door ondertekening van de leveringsbon erkent de huurder de verhuurde zaak onderzocht te hebben en het dienvolgens in onberispelijke staat van onderhoud ontvangen te hebben.  Hij verbindt er zich toe om de zaak in diezelfde onberispelijke staat van onderhoud te retourneren.

ARTIKEL 10: De huur wordt steeds aangegaan voor een op de bestel- of leveringsbon aangeduide termijn bij gebreke waarvan zij geacht wordt voor een onbepaalde tijd te zijn aangegaan.  De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan beëindigd worden mits een vooropzeg van twee weken in hoofde van de huurder en van drie dagen in hoofde van de verhuurder, onverminderd het bepaalde van artikel 6, een gemengde schadevergoeding – wederverhuringsvergoeding betalen gelijk aan drie maand huur.

ARTIKEL 11: De huurder aanvaardt aansprakelijk te zijn voor alle schade die door de verhuurde zaak wordt veroorzaakt gedurende de huurperiode en verklaart de verhuurder te zullen vrijwaren ingeval van vordering in rechte door derden.

ARTIKEL 12: Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de verhuurde zaak in onderhuur of overdracht van huur te geven.

ARTIKEL 13: De verzekering van de verhuurde zaken valt ten laste van de huurder.

C) BIJZONDERE VOORWAARDEN TEZAKE VAN DE VERKOOP

ARTIKEL 14: De leveringstermijn start op het ogenblik dat bvba JWR Car Styling het gevraagde voorschot effectief ontvangen heeft, onverminderd andersluidende voorwaarden waarvan zij de bestelling afhankelijk kan maken.

De leveringstermijn zal steeds bij benadering worden opgegeven en houdt geen enkele verbintenis in zodat zij in geen geval aanleiding zal kunnen geven tot welkdanige schadevergoedingen in hoofde van bvba JWR Car Styling.

ARTIKEL 15: Door het ondertekenen van de leveringsnota’s erkent de klant de goederen behoorlijk onderzocht te hebben en conform de bestelling bevonden te hebben.

ARTIKEL 16: De korte termijn waarbinnen de koper een vordering in rechte dient in te stellen op basis van de verborgen gebreken van artikel 1648 burgerlijk wetboek wordt bepaald op 1 maand vanaf de ontdekking ervan.

Elke dergelijke vordering na verloop van één jaar te rekenen vanaf de ontvangst der goederen vervalt echter van rechtswege.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1642 van het burgerlijk wetboek is e termijn waarbinnen de koper een vordering in rechte dient in te stellen op basis van zichtbare gebreken één maand te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen.

De vrijwaringsplicht van bvba JWR Car Styling strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers.

Hogervermelde bepalingen doen geen afbreuk aan het bepaalde artikel 2 van huidige voorwaarden met dien verstande dat een conform de voorwaarden geldige ingebrekenstelling sluitend zal werken.

ARTIKEL 17: De geleverde goederen blijven op exclusieve wijze eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan tenzij de verkoper afstand doet van deze rechten.  In het eerste geval zal de koper de goederen tot de betaling onder zich houden in de vorm van een vrijwillige bewaargeving die met de verkoopsovereenkomst een onderdeelbaar geheel uitmaakt en waarbij de koper-bewaarnemer in alle gevallen aansprakelijk blijft voor het perfecte behoud van de zaak, of ingeval van overmacht, toeval of schuld van derde in afwijking van artikel 1927 burgerlijk wetboek.